DNS- och DHCP-kurser

Dessa kurser hålls dels i schemalagd form, dels som internkurser. För schemalagda tillfällen av de tekniska kurserna samarbetar vi med olika kursföretag, i första hand Internet Academy, medan internkurser samt den strategiska kursen arrangeras i egen regi. Normalt hålls kurserna på svenska, men på begäran kan de även göras tillgängliga på engelska.

För mer information om innehåll och genomförande vänligen kontakta <dns-training@axfr.net>.

DNS strategisk kurs, 1 dag

Detta är en kurs som uteslutande ägnar sig åt att sätta in DNS i olika större sammanhang. Den innehåller inga som helst konfigurationsdetaljer eller exempel på DNS-data. Inte heller förekommer laborationer men väl en och annan demonstration.

Istället tittar vi i denna kurs på saker som övergripande DNS-design (både av namnrymd, serverstruktur och alternativ kring brandväggar och liknande). Vi diskuterar aktuella hotbilder och tillgängliga handlingsalternativ, kommande förändringar och planering inför dem, krav att ställa vid upphandling av DNS-tjänster samt hur Internets underliggande struktur påverkar design av robusta DNS-tjänster. Det ges exempel på konsekvenser och saker att ha i åtanke inför införandet av internationella domännamn, IPv6 och DNSSEC. Målsättningen är att deltagarna skall få en bred och relevant genomlysning av de förändringar DNS står inför och de konsekvenser detta kommer att få för organisationer som använder DNS.

Målgrupp
Denna kurs har en annan målgrupp än de övriga mer tekniskt inriktade kurserna och riktar sig i första hand till beslutsfattare, IT-strateger, projektledare och andra som har ett behov av denna typ av kompakt översikt av hela det moderna DNS-fältet och hur det knyter an till andra områden.

DNS grundkurs, 2 dagar

Detta är en kompakt introduktion till DNS. Den täcker hela "klassiska DNS" och inkluderar både teoretisk och praktisk genomgång av de flesta sidor av DNS, inklusive designmål för protokollet, posttyper, databasstruktur, delegeringsmekanismen, introduktion till paketformat samt ett flertal laborationer.

Målgrupp
Kursen är i första hand avsedd för nätverkstekniker, nätverks- och DNS-administratörer, men andra som vill ha en djupare förståelse för hur DNS verkligen fungerar och hänger ihop är också välkomna.

DNS fortsättningskurs, 2 dagar

Fortsättningskursen är en generell fördjupning, inklusive mer komplicerade scenarier (brandväggar, split-DNS, mm). Vidare ges en mer ingående genomgång av de underliggande parametrar som ligger till grund för att DNS fungerar som det gör. Slutligen går vi in i detalj på utvidgningar som DNSSEC (för säkring av DNS-data), vyer, EDNS(0), transaktionssignaturer, fjärrstyrning av nameservrar, m m.

Målgrupp
Kursen är i första hand avsedd för nätverkstekniker, nätverks-, DNS- och systemadministratörer, men andra som vill ha en djupare förståelse för hur DNS fungerar och hänger ihop är också välkomna.

DNS avancerad kurs, 3 dagar

Den avancerade kursen fångar upp de allra senaste tillskotten som säker dynamisk uppdatering av DNS-data. Vidare ingår en genomgång av DHCP för styrning av adresshantering inom en organisation och dess interaktion med DNS. Kursen behandlar också hur DNS används i samband med IP version 6 och arbetet med användning av nationella tecken i DNS.

Målgrupp
Kursen är i första hand avsedd för nätverkstekniker, nätverks-, DNS- och systemadministratörer, men andra som vill ha en djupare förståelse för hur DNS fungerar och hänger ihop är också välkomna.


For web related information or comments, please contact <webmaster@johani.org>.
Page updated 2003-04-21 by johani.